Paslaugos

–          Įmonės aplinkosauginės būklės įvertinimas, kurio apimtis priklauso nuo jūsų įmonės poreikių.

–          Įmonės ekologų, aplinkosaugos specialistų konsultavimas.

–          Konsultacijos darbo su GPAIS klausimais.

–          Jūsų įmonės aplinkosauginių dokumentų vedimas, pasirašius abonimentinio aptarnavimo sutartį.

–          Atliekų tvarkymo bei susidarymo apskaitos vedimas, metinių ataskaitų teikimas naudojant GPAIS sistemą. Jums pageidaujant, apmokome jūsų įmonės darbuotojus.

–          Registracija gamintojų imopotuotojų registre naudojant GPAIS sistemą.

–          Pakuočių apskaitos vedimas, įskaitant prekinių vienetų sąrašo sudarymą, pakuotės svorio nustatymo metodikos parengimą, metinių ataskaitų pateikimas naudojant GPAIS sistemą. Jums pageidaujant, apmokome jūsų įmonės darbuotojus.

–          Mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir pakuočių atliekomis deklaracijos, mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos parengimas.

–          Konsultacijos atliekų rūšiavimo klausimais, atliekų rūšiavimo metodikos parengimas įmonės darbuotojams. Jums pageidaujant, galime apmokyti jūsų įmonės darbuotojus.

–          Paraiškas Taršos Leidimui bei Taršos Integruotos Prevencijos ir Kontrolės (TIPK) leidimui gauti parengimas bei derinimas su Aplinkos Apsaugos Agentūra.

–          Oro taršos šaltinių inventorizacijos ataskaitos rengimas bei derinimas su Aplinkos Apsaugos Agentūra.

–          Konsultacijos ruošiantis jūsų įmonės planiniams ir neplaniniams kontroliuojančių institucijų patikrinimams. Jums pageidaujant, atstovaujame jūsų įmonės interesus.

–          Cheminių medžiagų, tame tarpe turinčių lakiųjų organinių junginių, apskaitos vedimas.

–          Paraiškos registruotis turinčių teisę išrašyti gaminių ir pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąraše parengimas ir derinimas su Aplinkos Apsaugos Agentūra.

–          Paraiškos registruotis atliekas tvarkančių įmonių registre (ATVR) pateikimas.

–          Konsultacijos visais aplinkosauginiais klausimais.

 

Norite gauti komercinį pasiūlymą, užpildykite šį klausimyną (spausti čia) ir atsiųskite mums elektroniu paštu info@ekomorita.lt